Szkoła o profilu przyrodniczym

czyli o co nam chodzi.

W Szkole Podstawowej Nr 7 od roku szkolnego 1992/93 realizowane są cele i zadania związane z wprowadzeniem w placówce profilu ekologicznego.

Ramowy program nauczania został poszerzony o przedmiot „kultura ekologiczna” w wymiarze 1 godzina tygodniowo w klasach I-VI ( program autorski). Programy nauczania wszystkich przedmiotów zostały wzbogacone w ekologiczne treści uzupełniające.

Dyrekcja szkoły, zespół pedagogiczny, wychowawcy klas, personel biblioteczny, personel medyczny, uczniowie i rodzice zaangażowani są w tworzenie mikrosystemu ekologiczno-wychowawczego. W ramach tego systemu wszystkie agendy szkoły współpracują ze sobą, uwzględniając w swoich planach pracy treści ekologiczne.

Działania proekologiczne nauczycieli, dzieci, rodziców nie ograniczają się tylko do samej szkoły, ale idee ochrony środowiska propagowane są również w środowisku lokalnym.

W swojej pracy wspomagani jesteśmy przez Wydział Oświaty, Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Głogowa. Szkoła współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w Głogowie i w innych miastach. Nawiązaliśmy współpracę z Polskim Klubem Ekologicznym, Głogowskim Towarzystwem Ekologicznym. W szkole działa Szkolny Klub Ekologiczny, Liga Ochrony Przyrody, PCK, kółko przyrodnicze.

W szkole gościliśmy kilkakrotnie delegacje nauczycieli i młodzieży z Holandii i ze Szwecji. Podczas tych wizyt zostały przeprowadzone lekcje pokazowe, zaprezentowany księgozbiór przyrodniczo-ekologiczny, prace uczniów, wymienione poglądy i doświadczenia.

Światowy dzień ziemi

Od dziewięciu lat jesteśmy współorganizatorem obchodów „Światowego Dnia Ziemi” w Głogowie dla szkół podstawowych i gimnazjów. Do udziału w konkursach, przedstawieniach teatralnych, spotkaniach z ludźmi, którzy zajmują się ochroną środowiska w naszym regionie, pracach porządkowych na terenie miasta (zbieranie śmieci, sadzenie drzew…), happeningach ekologicznych zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Obchody „Dnia Ziemi” cieszą się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów, nauczycieli, rodziców i władz miasta.

Konferencje

Byliśmy również współorganizatorami konferencji na temat „ Sposoby realizacji edukacji ekologicznej w województwie legnickim”. W ramach konferencji odbył się pokaz wozu-laboratorium z Huty Miedzi Głogów.

Swoimi doświadczeniami w prowadzeniu edukacji ekologicznej dzielimy się przeprowadzając lekcje pokazowe i konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół i przedszkoli naszego regionu. Bardzo często udostępniamy materiały metodyczne i książki gromadzone w bibliotece szkolnej. Dzięki zaangażowaniu personelu bibliotecznego i nauczycieli kultury ekologicznej zgromadzony został bardzo bogaty księgozbiór, stale uzupełniany o najnowsze wydawnictwa. W bibliotece odbywają się konkursy znajomości literatury przyrodniczej i prasy ekologicznej oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Podczas konferencji, lekcji pokazowych w czytelni przygotowane są wystawki książek, gazet, prac uczniów.

Dni Ochrony Przyrody

W ramach „Dni Ochrony Przyrody” uczniowie przygotowują przedstawienia teatralne, piosenki ekologiczne, prace plastyczne. Organizowane są zbiórki makulatury i puszek aluminiowych.

Część pieniędzy zebranych ze zbiórek przekazujemy na schroniska dla bezdomnych zwierząt, na prezenty świąteczne dla dzieci z Domu Dziecka.

Rada Rodziców angażuje się w życie szkoły sponsorując nagrody w konkursach, wyjazdy w teren, zazielenienie szkoły, kupno książek. Rodzice pomagają w wielu pracach porządkowych i w spotkaniach.

Wszystkie wyżej wymienione działania służą poszerzaniu  i pogłębianiu umiejętności i wiedzy uczniów o otaczającym świecie ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego, kształtowaniu postawy proekologicznej i wrażliwości na piękno przyrody. Potwierdzają to ankiety przeprowadzane wśród uczniów i rodziców.