Witamy w naszej szkole! NASZA SZKOŁA JEST EKO!

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I-III.  Rekrutacja uczniów do  projektu trwa od 04 do 06 maja 2021r.                      

Poniżej znajdą Państwo opis projektu oraz dokumenty do pobrania:  deklarację oraz regulamin udziału w projekcie. Prosimy drukować deklarację dwustronnie. Deklaracje należy składać do sekretariatu szkoły.

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu. Termin realizacji projektu zaplanowano na 01.04.2021 do 30.11.2021 r. .  Realizacja, ze względu na trwającą pandemię, może rozpocząć się  dopiero w miesiącu maju.

Realizacja zadania obejmie 11 szkół podstawowych :  SP 2, SP 3, SP 6, SP 7,  SP 8 z oddziałami integracyjnymi, SP 9, SP 10,  SP 11, SP 12, SP 13 i SP 14 na terenie miasta Głogowa. Projekt przewiduje włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej – w bezpłatnych zajęciach uczestniczyć będzie  – 596 Uczniów  klas 1-4, (nabór w klasach 1-3 i po wakacjach z klas 3 grupy będą w klasie 4)- 20 nauczycieli, przeprowadzonych zostanie 1 012 – godzin zajęć. Ćwiczenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia normowane prawem polskim. Odbywać się będą regularnie raz w tygodniu, z przerwą wakacyjną.  Na terenie ww. obiektów szkolnych i odpowiednio przystosowanych do tego typu zajęć sal/ obiektów– z założeniem, że uczniowie jednej szkoły uczęszczać będą na zajęcia realizowane w ramach niniejszej placówki. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do tych zajęć.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się realizację zajęć nastawionych na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników (np. w zakresie korekty zdiagnozowanych wad) jak również z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe.

Efektem realizacji ww. zajęć będzie ogólnie poprawa kondycji i sprawności fizycznej u minimum 10 % uczestników weryfikacja na podstawie opinii prowadzącego zajęcia. Odbywać się to będzie zarówno przez kształtowanie nowych umiejętności, ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości wszystkich stawów, kształtowanie i wzmacnianie gorsetu mięśniowego czy zwiększenie wydolności układu oddechowego jak również niwelowanie, zmniejszenie wad postawy czy korygowanie zaburzeń statyki, przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu zaburzeń oraz wyrabianie nawyku prawidłowej postawy  ciała.

Efekty edukacyjno – wychowawcze zajęć to: wspomaganie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej i ruchowej uczniów, wyrównywanie zaburzeń rozwojowych poprzez korektę i kompensację, opanowanie podstawowych umiejętności oraz zasad i przepisów różnych wybranych dyscyplin sportowych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, wdrażanie do czynnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie poziomu zdolności poznawczych – uwagi, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, przewidywania oraz podejmowania właściwych decyzji, współpracy w zespole.

W trakcie realizacji projektu projekt nie zakłada żadnych dochodów. Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie dla uczestników z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sportowej i wyposażenia placówek.
 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla klas I-III szkół podstawowych

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W GŁOGOWIE

W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Aktualizacja na dzień 18.01.2021 r.

(Od 18.01 2021 r. zajęcia stacjonarne w szkole dla klas 1-3, klasy 4-7 nauka zdalna)


                CZYTAJ WIĘCEJ

 

 


PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W GŁOGOWIE

W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

CZYTAJ DALEJ 

AKTUALNOŚCI

TAK BYŁO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

TAK TO BYŁO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

life-logo[1]
personal-logo[1]
computer-logo[1]

NASZE
ZIELONE DZIAŁANIA

ZOBACZ WYBRANE

NASI PARTNERZY