Formy pomocy

Formy udzielania uczniom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

1)Kto je prowadzi?
Prowadzą je nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć (kwalifikacje te są określone w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

2)Da kogo?
uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

3) Na jakiej podstawie?
Zalecenia zespołu/wychowawcy w odniesieniu do ucznia posiadającego:
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;
c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
d) opinię PPP;
e) rozpoznano indywidualną potrzebę objęcia ucznia pomocą

4) Ile trwają?
a) 60 minut,
b)  w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

Zajęcia logopedyczne

1)Kto je prowadzi?
nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć (kwalifikacje te są określone w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

2)Da kogo?
uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę

3) Na jakiej podstawie?
Zalecenia zespołu/wychowawcy w odniesieniu do ucznia posiadającego:
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;
c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
d) opinię PPP;
e) rozpoznano indywidualną potrzebę objęcia ucznia pomocą

4) Ile trwają?

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1)Kto je prowadzi?
nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych

2)Da kogo?
uczniowie mający trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego

3) Na jakiej podstawie?
a) rozpoznanie nauczyciela, wychowawcy;
b) sugestia rodzica;

4) Ile trwają?
a) 45 minut

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

1)Kto je prowadzi?
nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć( kwalifikacje te są określone w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

2)Da kogo?
uczniowie szczególnie uzdolnieni; zajęcia te mają być sposobem na ukierunkowywanie wykazywanych przez uczniów uzdolnień oraz inspiracją dla nich do samodzielnej twórczej aktywności w dziedzinach, w których wykazują szczególne predyspozycje. W formie tych zajęć mogą być podejmowane inicjatywy badawcze, prowadzone obserwacje oraz projektowane i realizowane różnego rodzaju projekty edukacyjne.

3) Na jakiej podstawie?
a) rozpoznanie nauczyciela, wychowawcy;
b) sugestia rodzica;

4) Ile trwają?
a) 45 minut
b) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć

Porady i konsultacje dla uczniów

tematyka i forma prowadzonych zajęć będą uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne ucznia

Porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców

wspieranie rodziców, ale i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; pomocy tej udzielają: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści